இதுவும் காதலா..? Print
Literatur - கவிதைகள்
Written by சந்திரவதனா   
Wednesday, 15 July 2009 05:05
ஈமெயில் பார்த்து
இதயச் சுவர்கள் வேர்த்து
முகம் தெரியா உனக்காய்
முழுமதியாய் சிரித்து..!

இதற்கு என்ன பெயர்..!
இதுவும் காதலா..?

சந்திரவதனா
1999