தாய்மனமும் சேய்மனமும் Print
Literatur - கவிதைகள்
Written by சந்திரவதனா   
Wednesday, 15 July 2009 05:02

சிறகிருக்கிறது
என்னைப் பறக்க விடு
என்பது பிள்ளை மனம்.

சிறு பிள்ளை நீ
என் இறகுக்குள் ஒளிந்து கொள்
என்பது பெற்ற மனம்.

புரியாமல் பறந்தோடும்
பிள்ளை மனம்
புரியும் போது
அதுவும் பெற்ற மனம்.

சந்திரவதனா
11.6.1999

Last Updated on Wednesday, 15 July 2009 05:04