லயம் Print
Literatur - கவிதைகள்
Written by தீட்சண்யன்   
Wednesday, 15 July 2009 04:51

நீ பேசவேண்டுமென்றில்லை.
சும்மா பார்த்து நில்லேன்
நான் பம்பரமாடுவேன்
லயங்களோடு.

- தீட்சண்யன்